Reeglid

Eesti  Muay Thai reeglid ja regulatsioonid

 

Eesti  Muay Thai Federation kasutab IFMA poolt aksepteerituid reegleid.

IFMA MUAY TALAY RULES & REGULATIONS

RULES & REGULATIONS FOR INTERNATIONAL COMPETITION

AUSAD PÕHIMÕTTED

Liikmesklubide sportlased, treenerid, kohtunikud jne kohustuvad järgnevaks, et osaleda Eesti Muay Thai (EMTF) ametlikel võistlustel.

Ausa mängu põhimõtted:


Osaledes Eesti Muay Thai (EMTF) ametlikel võistlustel, kohustuvad liikmesklubide
sportlased, treenerid jm. isikud:


1. kinni pidama Ausa Mängu põhimõtetest ja lähtuma lojaalsuse, aususe ja sportlikkuse
printsiipidest;
2. hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab maadluse kui spordiala mainet, EMTF-i
ametlike võistluste usaldusväärsust või aususe põhimõtet;
3. Muay Thai spordiala mainet, võistluste usaldusväärsust ja aususe põhimõtet kahjustav
käitumine on;
4. aktiivne või passiivne seotus korruptsiooniga muay thai võistlustega seotud küsimustes;
5. sportlasele või liikmesklubis tegutsevale isikule teatavaks saanud avalikkusele mitte
teadaoleva informatsiooni kasutamine selliselt, et võistluse aususe põhimõte saab kahjustada;
6. otsene või kaudne võistluse käigu eelnev fikseerimine (kokkuleppimine) või katse seda
teha, sõltumata sellest, kas sellise tegevuse eesmärk on finantsilise kasu saamine;
7. isikliku või kolmandale isikule kasu saamise eesmärgil otseselt või kaudselt panustamises või sellega sarnases tegevuses osalemine võistluse tulemuse peale võistlustel, milles
osaleb sportlane või liikmesklubis tegutsev isik ise või talle lähedaselt tuttav isik.

 

Sportlase või liikmesklubis tegutseva isiku poolt panustamine Eestis toimuvate EMTF-i ametlike
võistluste peale on keelatud:


1. sportlasele või liikmesklubis tegutsevale isikule teatavaks saanud konfidentsiaalse info loata kasutamine või meediasse edastamine;
2. võistlustel või võistlustega seotult provokatiivsele käitumisele üleskutsumine;
3.  vägivaldne käitumine võistlustel;
4. võistluses eelise saamiseks ebasportlikult käitumine;
5. dopingu kasutamine või dopingu kasutamise katse, sportlasele dopingu andmine või sportlase kihutamine dopingut tarvitama;
6. EMTF-i sekretariaadi viivitamatult teavitamata jätmine sportlasele või liikmesklubis tegutsevale isikule teatavaks saanud dopingu tarvitamise juhtumist või dopingu tarvitamise katsest või muudest punktis 2. nimetatud rikkumistest.
7. koostöö mitte tegemine EMTF-i juhatuse, sekretariaadi ja komisjonidega, võitlemaks
punktis 2. nimetatud tegude ja/või tegevusetuse vastu.
8. Punktis 2. nimetatud rikkumise uurimiseks, vaidluste lahendamiseks ning rikkujate karistamise osas EMTF-i juhatusele ettepanekute tegemiseks on pädev EMTF-i ala komitee, kellel on õigus kaasata oma töösse spetsialiste. EMTF-i ala komitee ettepanekul
kinnitab rikkumiste eest karistused EMTF-i juhatus;
9. EMTF-i ala komitee võib punktis 2. nimetatud rikkumiste eest teha EMF-i juhatusele ettepaneku karistada sportlast või liikmesklubis tegutsevat isikut;
10. hoiatusega;
11. noomitusega;
12. rahatrahviga;
13. sportlast võistluskeeluga määratud või määramata ajaperioodiks;

14. liikmesklubis tegutsevat isikut treeningute ning võistluste juhendamise keeluga
määratud või määramata ajaperioodiks;
15. sportlast või liikmesklubis tegutsevat isikut maadlusspordi alal tegutsemise tähtaegse
või tähtajatu keeluga;
16. liikmesklubi/sportlast võib karistada võistlustulemuse tühistamisega;
17. punktis 4. nimetatud karistused jõustuvad EML-i ala komitee ettepanekul EML-i juhatuse
poolt vastava kirjaliku otsuse tegemise hetkest.
Kinnitatud EML juhatuse 28.09.2017.a otsusega.