Arengukava

EESTI MUAY THAI FÖDERATSIOONI ARENGUKAVA 2019-2024

Arengukava 2019 - 2024

SISSEJUHATUS


Käesoleva arengukava koostamise eesmärgiks on määratleda MTÜ Eesti Muay Thai
Föderatsiooni (edaspidi EMTF) peamiste tegevusvaldkondade arenguperspektiivid
aastateks 2019-2024.
Vastavalt Põhikirjale on Eesti Muay Thai Föderatsioon ja Maailma Muay Thai
Föderatsioon (IFMA) poolt tunnustatud Muaythai ainuesindajaks organisatsiooniks Eesti
Vabariigis, olles katusorganisatsiooniks oma liikmetele.


1. MISSIOON
EMTF missiooniks on tagada Eesti muaythai rahvusvaheline edu, üle-eestiline populaarsus ning järjepidev tasakaalustatud areng.


2. VISIOON
EMTF on edukas alaliit Eestis, iga aastaga huvi selle spordiala vastu kasvab. Sportlasi juhendavad kvalifitseeritud treenerid.

Eesti koondis iga aasta esindab meie riiki heal tasemel. Tulemustega muudame spordiala populaarseks Eestis, selle edu kasvamiseks plaanime korraldada ka tulevikus Maailmatasemel võistlused.


3 VÄÄRTUSED:
•Tänase päeva seisuga on IFMAs, kuhu kuulub ka Eesti kokku 150 riiki, viielt
kontinendilt. Üle Eesti toimuvad korralised võistlused alatasa. Samuti korraldame Tallinnas mitu korda aastas Rahvusvahelisi võistlusi. Osalejad tulevad kõikjalt maailmast.
• Muay Thaiga tegelev arvestatav hulk inimesi on erinevates vanusegruppides.
• Meil on Rahvusvaheliste teadmiste ja kogemustega treenerid.
•Rahvusvahelise kategooria kohtunikud, aktiivne noortest kohtunikest koosnev
meeskond.
• Teotahteline vabatahtlike meeskond.


4. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED


Noortespordi kandepinna laiendamine:


• Head tulemused rahvusvahelistelt võistlustelt, millised motiveerivad noori tulema just muay thai juurde.

• Koondise sportlaste tasemete gradeerimine.
• Meetmete väljatöötamine pideva tulemuste kasvu hoidmiseks muay thai juures.


4.4. Medalid rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt:

• Võita rahvusvahelistel tiitlivõistlustel vähemalt 1 esikoha medal igas vanuseklassis.


4.6. IFMA egiidi all toimuvate võistlusväliste ürituste korraldamine: 
• Edukaks kandideerimiseks IFMA tiitlivõistluste korraldamisõiguse saamiseks on vajalik tõestada oma organisaatorivõimeid ja suurendada tuntust rhv muay thai ringkondades.


4.7. Alates 2022.a olla valmis EM, MK ja MM-i tasandi võistluste korraldamiseks,

mille eelduseks on:
• Kogemuste omandamiseks madalama taseme rhv võistluste korraldamisega.
• Vabatahtlike ringi oluline laiendamine.


4.8. Vajaliku tulubaasi tagamine:
• Seni kehtiv EOK ja kultuuriministeeriumi rahastamismudelid on suhteliselt hästi toimivad kuid olulise edasimineku saavutamiseks ebapiisavad. Arvestades seda, et meie spordiala on üks kõige vähem rahastatavaid spordialasid.
• Senised rahastamismudelid võimaldavad sportliku ettevalmistuse minimaalset toimimist, kuid on ebapiisavad inventari hankimiseks, treener-õpetajate töö tasustamiseks võistluste korraldamise jm organisatsioonilise tegevuse normaalseks toimimiseks.


4.9. Organisatsiooni arendamine ja uued algatused:
• Treenerite litsentsi- ja andmebaasi väljaarendamine.
• Võistluste ajavõtu- ja tulemuste salvestamise süsteemi väljatöötamine.
• Leida kandidaate ja rahalisi võimalusi noorte treenerite värbamiseks.

 

5. LÄHIAJA RÕHUASETUSED


5.1. Kandepinna laiendamine – liikmete arvu kasvatamine:
• Klubide ja klubide liikmete arvu suurendamine
• Noorte treenerite ja neile vajaliku palgafondi leidmine
• Klubide aktiivi laiendamine.
• Kaasaegse inventari soetamine noortespordi normaalseks toimimiseks.


5.2.Tippspordi arendamine:
• Kontrolli tõhustamine koondisesse pürgijate treeningmetoodika ja mahtude
osas. 
• U17 ja U23 vanuseklassi MM-i taseme sportlaste kasvatamine EMTF ja klubide koostöös.

5.3. Rahvusvaheliste võistluste ja riigisiseste võistluste
korraldamine
• Võistluste korraldamine on:
-oluliseks elemendiks ala populariseerimisel.
-aktiivi tekkimisel/hoidmisel.
- vajalik igas linnas kus tegutsevad muay thai spordiklubid.

6.ARENGUKAVA


KOKKUVÕTTEKS
Arengukava uuendamine on pidev protsess. Jooksvalt iga aastaselt lahendame tekkivaid küsimusi.

Käesolev arengukava on kinnitatud Eesti Muay Thai juhatuse koosolekul 03.09.2019.